Apelacja Postępowaniu Karnym


Opracowanie zawiera wyrażenie omowne najważniejszych przemian wprowadzonych do procedury karnej poprzez tzw. dużą nowelizację. Nowelizacja ta wprowadziła instytucje jak dotąd nieznane polskiej procedurze karnej, jak chociażby skargę na uchylenie werdyktu sądu odwoławczego. W publikacji omówiono między innymi następujące zagadnienia:- wykorzystanie dowodów uzyskanych w toku kontroli operacyjnej także podsłuchu procesowego,- konsekwencje naruszenia zasad wyznaczania składu orzekającego,- wezwanie oskarżyciela publicznego do usunięcia braków postępowania przygotowawczego na rozprawie.Adresaci:Opracowanie skierowane jest wyjątkowo do praktyków sędziów, prokuratorów, adwokatów, a także do aplikantów tych zawodów prawniczych. Artykuł obejmuje zwięzłe wyrażenie omowne współpracy międzynarodowej w kwestiach karnych. Autorka w sposób transparentny i syntetyczny obrazuje jej formy, elementarne instrumenty również krajowe rozwiązania dotyczące podejmowania czynności w kontekście transgranicznym. Znaczną dawka opracowania poświęcono współpracy wśród państwami członkowskimi Unii Europejskiej, co jest szczególnie istotne z uwagi na dynamiczny rozrost tej dziedziny prawa i rosnącą liczbę postępowań, w jakich biorą wkład polskie organy. W pracy zamieszczono wiele przykładów i wykresów, jakie ułatwiają przyswajanie informacji, a także odniesienia do orzecznictwa krajowego i międzynarodowego. Każdy rozdział jest zakończony wykazami literatury i dokumentów również danymi statystycznymi ilustrującymi funkcjonowanie poszczególnych instrumentów. Dopełnieniem pracy jest aneks zawierający wyczerpujące wyliczenie instrumentów współpracy w sprawach karnych w UE i informacje na temat ich wdrożenia do polskiego porządku prawnego. Autorzy analizują relację pojęcia ciężaru dowodu i obowiązku dowodzenia do podstawowych zasad procesu karnego: normy domniemania niewinności, kontradyktoryjności, prawdy, legalizmu i oportunizmu. Pisarze odpowiadają na pytania:- Czy zasadne jest rozróżnianie pojęć ciężar dowodu i obowiązek dowodzenia?- Czy dopuszczalne jest odwrócenie ciężaru dowodu?- Czy zmiana kierunku ciężaru dowodu jest zgodne z zasadą domniemania niewinności?Artykuł przeznaczona jest na rzecz adwokatów, radców prawnych, sędziów także prokuratorów. Zainteresuje podobnie pracowników naukowych.

Copyright © 2019 Rozbj drogowy jako